Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na wymianę okien, drzwi i bram

w  firmie UNIMAR w Lipsku

Numer ogłoszenia: 1/2014 data zamieszczenia: 29.09.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: Art. 701-705 Kodeksu Cywilnego.

I. ZAMAWIAJĄCY

 1. 1. NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

UNIMAR,

ul. Czachowskiego 63, 27-300 Lipsko, woj. mazowieckie,

tel. 48 3780302, 48 3780363, faks 48 3782264.

 1. 2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.unimar.com.pl
 2. 3. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: osoba fizyczna prowadząca działalność

gospodarczą.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wymian stolarki okiennej, drzwi i bram w budynkach produkcyjno-gospodarczych w firmie UNIMAR w Lipsku. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany dokonać samodzielnie obmiaru okien. Zamówienie obejmuje także demontaż starych okien oraz ich zagospodarowanie przez wykonawcę.

b)   Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

c)    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  wymiana stolarki okiennej, drzwi i bram w budynkach produkcyjno – gospodarczych w firmie UNIMAR w Lipsku.

Zakres robót obejmuje:

 • Wymianę istniejących okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2K, wyposażonych w niewielkie nawiewniki higrosterowane, łącznie 87 sztuk;
 • Wymianę istniejących drzwi i bram na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,7W/m2K, łącznie 34 sztuki.

 

 

Zestawienie przegród

 

Opis

Ilość szt

Drzwi zewnętrzne

LxH=270,0 x 300,0 cm

1

Drzwi zewnętrzne

LxH=300,0 x 300,0 cm

3

Drzwi zewnętrzne

LxH=105,0 x 230,0 cm

1

Okno zewnętrzne

LxH=50,0 x 90,0 cm

1

Okno zewnętrzne

LxH=85,0 x 127,0 cm

4

Okno zewnętrzne

LxH=95,0 x 112,0 cm

2

Okno zewnętrzne

LxH=205,0 x 134,0 cm

2

Drzwi zewnętrzne

LxH=200,0 x 280,0 cm

2

Drzwi zewnętrzne

LxH=270,0 x 280,0 cm

2

Drzwi zewnętrzne

LxH=80,0 x 220,0 cm

1

Drzwi zewnętrzne

LxH=145,0 x 280,0 cm

1

Drzwi zewnętrzne

LxH=160,0 x 280,0 cm

2

Drzwi zewnętrzne

LxH=90,0 x 226,0 cm

1

Okno zewnętrzne

LxH=145,0 x 98,0 cm

3

Okno zewnętrzne

LxH=135,0 x 98,0 cm

1

Okno zewnętrzne

LxH=200,0 x 98,0 cm

5

Okno zewnętrzne

LxH=150,0 x 98,0 cm

7

Okno zewnętrzne

LxH=175,0 x 135,0 cm

1

Okno zewnętrzne

LxH=200,0 x 135,0 cm

1

Okno zewnętrzne

LxH=80,0 x 135,0 cm

1

Okno zewnętrzne

LxH=55,0 x 90,0 cm

1

Drzwi zewnętrzne

LxH=350,0 x 330,0 cm

1

Drzwi zewnętrzne

LxH=360,0 x 300,0 cm

1

Drzwi zewnętrzne

LxH=360,0 x 350,0 cm

1

Okno zewnętrzne

LxH=100,0 x 120,0 cm

4

Okno zewnętrzne

LxH=130,0 x 90,0 cm

4

Drzwi zewnętrzne

LxH=155,0 x 300,0 cm

1

Drzwi zewnętrzne

LxH=300,0 x 310,0 cm

6

Drzwi zewnętrzne

LxH=95,0 x 210,0 cm

3

Drzwi zewnętrzne

LxH=95,0 x 255,0 cm

2

Okno zewnętrzne

LxH=85,0 x 124,0 cm

18

Okno zewnętrzne

LxH=85,0 x 135,0 cm

1

Okno zewnętrzne

LxH=145,0 x 124,0 cm

10

Okno zewnętrzne

LxH=150,0 x 124,0 cm

2

Okno zewnętrzne

LxH=200,0 x 135,0 cm

6

Drzwi zewnętrzne

LxH=270,0 x 260,0 cm

2

Drzwi zewnętrzne

LxH=100,0 x 255,0 cm

2

Drzwi zewnętrzne

LxH=100,0 x 210,0 cm

1

Okno zewnętrzne

LxH=140,0 x 95,0 cm

9

Okno zewnętrzne

LxH=140,0 x 150,0 cm

1

Okno zewnętrzne

LxH=55,0 x 90,0 cm

2

Okno zewnętrzne

LxH=400,0 x 120,0 cm

1

 

 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie przez oferenta oświadczenia.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł netto wraz z referencjami.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli oferent przedłoży do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zamawiający wymaga minimum jednej osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie przez oferenta oświadczenia.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 32.000,00 zł
 6. Zamawiający żąda od wykonawcy udzielenia gwarancji na jakość wykonanej usługi na okres 36 miesięcy oraz minimum 5 lat na użyte materiały
 7. Zamawiający będzie żądał należytego zabezpieczenia wykonanej umowy w wysokości 10% wartości brutto wykonanych robót.IV: WYMAGANE DOKUMENTY:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 

 1. Formularz ofertowy
 2. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł netto wraz z referencjami.
 3. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 4. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków.
 5. Oświadczenie, dotyczące wywiązywania się z opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 6. W celu potwierdzenia, że przedmiot zaoferowany przez wykonawcę odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego do ofert należy dołączyć : 
  1. Ważną aprobatę techniczną ITB dla oferowanej stolarki okiennej i drzwiowej.
  2. Certyfikat zgodności ITB dla okien, drzwi, bram,  wkładów i okuć. 
  3. Atesty higieniczne dla okien, drzwi i bram. 
  4. Atest higieniczny na wkład szybowy. 
  5. Atesty higieniczne dla zastosowanych materiałów (PCV, uszczelki, okucia). 
  6. Orzeczenie o stopniu palności.
  7. Certyfikat COBR na okucia.

 

V. TERMIN WYKONANIA: 01-11-2014 - 10.11.2014r.

 

VI. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej firmy: www.unimar.com.pl w dniu 29.09.2014 oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w firmie PPHU UNIMAR ul. Czachowskiego 63, 27-300 Lipsko
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Wszelakie informacje można uzyskać pod adresem: PPHU UNIMAR ul. Czachowskiego 63, 27-300 Lipsko, tel. 48 3780302, 48 3780363

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie PPHU UNIMAR ul. Czachowskiego 63, 27-300 Lipsko  lub przesłać pocztą na adres: PPHU UNIMAR, ul. Czachowskiego 63, 27-300 Lipsko z dopiskiem „przetarg na wymianę okien, drzwi i bram w firmie UNIMAR w Lipsku” w nieprzekraczalnym terminie do dnia                                    6 października 2014r. do godz. 15.00.

W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową decyduje data wpływu do PPHU UNIMAR.

Aplikacje, które wpłyną do PPHU UNIMAR niekompletne lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej firmy: www.unimar.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń PPHU UNIMAR ul. Czachowskiego 63, 27-300 Lipsko.

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

 • Kryterium oceny ofert: cena - 100 %
 • Czas związania ofertą: 30 dni.
 • Wadium: 32.000,00 zł
 • Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z zaciąganej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 • Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz zawrzeć umowy ramowej. 

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy

- załącznik nr 2 – wykaz osób

- załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy

- załącznik nr 4 - umowa

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- pobierz dokument